Op zoek naar hulp?

Heb je vragen rond je budget? Heb je schulden of dreig je in de schulden terecht te komen? Weet dat je er niet alleen voor staat. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) bieden een ruim aanbod budget- en schuldhulp aan. Indien nodig maakt men je ook wegwijs naar andere diensten of organisaties.

Voor heel wat mensen is de stap naar hulp echter moeilijk te zetten. Dit is ook te begrijpen. Gevoelens zoals schaamte, onzekerheid en angst kunnen hiermee gepaard gaan. Weten welk hulpaanbod bestaat en waar je ervoor terecht kan, helpt je al een eind op de goede weg.

Er zijn ongeveer een viertal soorten budget- en schuldhulp te onderscheiden, hieronder worden deze verder toegelicht. Indien je meer info wenst over hoe de verschillende OCMW's en het CAW in de regio Noord-West-Vlaanderen deze hulp aanbieden, kan je hier terecht. 
 

 

Schuldbemiddeling

Heel wat mensen hebben schulden. Dit is geen probleem, zolang men er in slaagt om de nodige betalingen uit te voeren en daarbij op een menswaardige manier kan leven. Als dit niet (meer) lukt en er sprake is van een schuldoverlast, kan schuldbemiddeling ondersteuning bieden om opnieuw grip op je financiële situatie te krijgen.

Wat houdt dit in?

Als je voor schuldbemiddeling kiest, zal een schuldbemiddelaar eerst en vooral nagaan of de schulden en de eventuele bijkomend kosten terecht zijn. Daarnaast brengt men samen met jou alle uitgaven in inkomsten in kaart aan de hand van een budgetplan. Op deze manier krijg je zicht op het bedrag die beschikbaar is om schulden af te betalen.

Vervolgens zal men proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw budgetplan en het bedrag dat beschikbaar is voor de afbetaling van schulden. De schuldbemiddelaar kan daarbij afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. De afspraken hierover worden dan vastgelegd in een afbetalingsplan. Als de schuldeiser akkoord gaat, belooft hij dat er geen verdere stappen ondernomen zullen worden om de schuld in te vorderen, op voorwaarde dat het afbetalingsplan correct wordt nagekomen. Let wel: een schuldeiser is niet verplicht om met een afbetalingsplan akkoord te gaan. Het is daarom zeer belangrijk dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. 

Een schuldbemiddeling kan ook éénmalig zijn. In dit geval helpt de schuldbemiddelaar je met een beperkte tussenkomst op weg zodat je de afbetaling van de schulden verder zelf kan opvolgen. 

Naast de aanpak en afbetaling van je schulden, zal de schuldbemiddelaar samen met jou nagaan hoe een nieuwe schuldoverlast in de toekomst vermeden kan worden. Tijdens de schuldbemiddeling wordt er, indien je dit wenst, ook tijd vrijgemaakt om aandacht te besteden aan de emoties en gevoelens die met de schuldoverlast gepaard kunnen gaan.

 

Waar kan je hiervoor terecht?

Schuldbemiddeling gebeurt het best door mensen die hiervoor speciaal opgeleid zijn. Meer nog: wanneer je schulden hebt door een consumentenkrediet (bijvoorbeeld aankoop op krediet van een koelkast, auto...) dan mag schuldbemiddeling in Vlaanderen enkel uitgevoerd worden door erkende diensten voor schuldbemiddeling, zoals bijvoorbeeld de OCMW's en de CAW's.
Soms zal een OCMW of CAW vragen dat je ook in bugetbegeleiding of budgetbeheer gaat om de kans op het welslagen van de schuldbemiddeling te verhogen.

Ook advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen optreden als schuldbemiddelaar, maar dat komt minder vaak voor. In tegenstelling tot schuldbemiddeling bij OCMW's en CAW's is deze schuldbemiddeling betalend.
Schuldbemiddeling is niet hetzelfde als een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd).

Voor schuldbemiddeling kan je terecht bij:

OCMW
CAW
vectortekeningen_budgetinzicht

Voordelen

Een schuldbemiddelaar zal onderhandelen met je schuldeisers over de afbetaling van je schulden. Hij zal ook nagaan of je schulden terecht zijn, of deze niet verjaard zijn... De schuldbemiddelaar probeert samen met jou tot een haalbaar afbetalingsplan te komen, zodat je de kans krijgt om in de toekomst opnieuw schuldenvrij te leven. Schuldbemiddeling bij een OCMW of een CAW is gratis.

Opgelet!

Er is geen garantie dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met het voorgestelde afbetalingsplan. Schuldbemiddeling biedt geen oplossing voor structurele schuloverlast. Met structurele schuldoverlast bedoelen we schulden die via een afbetalingsplan niet terug betaald kunnen worden omdat het bedrag te groot is en/of omdat de schuld telkens terug de hoogte in gaat door bijkomende interesten en kosten. In dit geval dient bekeken te worden of een Collectieve Schuldenregeling een oplossing kan bieden.