Over ons

Stuurgroep en beleidsplan

Stuurgroep BIZ Noord-West-Vlaanderen

In samenwerking met de leden van het samenwerkingsverband BIZ Noord-West-Vlaanderen werd een stuurgroep opgericht die de volgende opdrachten heeft:

- Initiatieven plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen om schuldenlast in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband terug te dringen en te voorkomen;

- Het opstellen van een jaarplan en beleidsplan + het opvolgen van de daarbij horende begroting;

- Minimaal alle openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het centrum voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen uit haar werkgebied informeren over haar werkzaamheden en de behaalde resultaten, op een voor de regionale context passende wijze.

Hier kan je terecht voor meer informatie over de samenstelling van de stuurgroep.

Elke partner van het samenwerkingsverband kan en mag deelnemen aan de stuurgroep. Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de leden hieromtrent ook actief bevraagd. Ook externe partners kunnen de vraag tot deelname aan de stuurgroep stellen. Interesse? Neem dan contact op.

Beleidsplan 2016-2020 en jaarplan 2017

Elk samenwerkingsverband heeft als opdracht om in haar werkgebied 2 strategische doelstellingen (SD) te realiseren. Hieronder worden deze weergegeven, met daarbij telkens de regionale vertaling in operationele doelstellingen (OPD) voor de regio Noord-West-Vlaanderen:

SD 1: Het samenwerkingsverband neemt preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldoverlast te voorkomen

- OPD 1: Samen met relevante partners zet BIZ Noord-West-Vlaanderen in op het bestendigen en versterken van een complementair regionaal aanbod budget-en schuldhulpverlening. Kernpartners hierbij zijn de 18 OCMW’s van de regio, de VWAN en het CAW Noord-West-Vlaanderen.

- OPD 2: Het samenwerkingsverband bouwt op structurele wijze een leernetwerk uit met de betrokken partners.

- OPD 3: Het samenwerkingsverband zet in op het ondersteunen en/of uitwerken van preventie-en sensibiliseringsinitiatieven m.b.t. financiële educatie en dit ten aanzien van de meest kwetsbare doelgroepen.

SD 2: Het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

- OPD 4: Het samenwerkingsverband zet in op acties met als doel het verhogen van weerbaarheid en sociale competenties van cliënten die reeds een financieel hulpverleningstraject doorlopen.

Op basis van de input van de partners werden deze doelstellingen vertaald in het beleidsplan 2016-2020. Elk jaar krijgt dit beleidsplan een concrete vertaling in een jaarplan. Het jaarplan 2016, kan je hier raadplegen. 

vectortekeningen_budgetinzicht

Samen met relevante partners zet BIZ Noord-West-Vlaanderen in op het bestendigen en versterken van een complementair regionaal aanbod budget-en schuldhulpverlening. Kernpartners hierbij zijn de 18 OCMW’s van de regio, de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen en CAW Noord-West-Vlaanderen.