Privacy

Privacy policy

Privacyverklaring BIZ Noord-West-Vlaanderen

laatst bijgewerkt: 4-12-2019

Wie zijn we?

BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen (hierna BIZ genoemd) wil op een duurzame en structurele manier anticiperen op de toenemende budget- en schuldenproblematiek in Vlaanderen. Het samenwerkingsverband neemt initiatieven die een toegankelijke, integrale, gelijkvormige en kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening stimuleren. Hierbij staan steeds de eigen krachten van de burger centraal. BIZ zet daarom ook in op de preventie van budget- en schuldproblemen, dit zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau. BIZ wil op een duurzame en structurele manier anticiperen op de toenemende budget- en schuldenproblematiek in Vlaanderen.  

We hechten veel belang aan uw persoonlijke levenssfeer

BIZ is individueel verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. 

Dit houdt onder meer in dat we:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en het type persoonsgegevens worden verder in deze privacyverklaring helder omschreven,
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn,
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens maximaal te beschermen,
 • geen persoonsgegevens zomaar doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze rechten ten volle respecteren.

De meeste informatie is op of via de BIZ-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In deze privacyverklaring willen we helder informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn onder andere:

 • identificatiegegevens: deze laten toe om jou als persoon te identificeren; zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
 • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht,
 • sociale gegevens,
 • gegevens over jouw welzijn en gezondheid.

Persoonsgegevens die we verwerken

BIZ verwerkt persoonsgegevens over jouw doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een formulier op de website.

BIZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • jouw voor- en achternaam,
 • jouw organisatie, team of functie.
 • jouw adresgegevens,
 • jouw telefoonnummer,
 • jouw e-mailadres,
 • persoonsgegevens die we nodig hebben en verwerken in het kader van ons groepsaanbod,
 • jouw IP-adres (zie cookiebeleid).

Doelen waarvoor we je gegevens nodig hebben

BIZ stelt gratis preventiemateriaal en tools voor financiële educatie ter beschikking: We verwerken je persoonsgegevens om dit uitleenmateriaal aan u te ontlenen.  

BIZ stelt publicaties ter beschikking, die we je tegen betaling van portkosten opsturen, of die je kan afhalen op één van de BIZ-locaties.  We verwerken jouw gegevens voor een correcte bezorging van deze publicaties.

Voor de organisatie en inschrijving van de vormingsmomenten of in het kader van deelname aan activiteiten uit de BIZ-agenda verwerken we via een inschrijvingsformulier de persoonsgegevens van de deelnemers.

BIZ verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen, omdat je daarom verzoekt of in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Je kan je abonneren op onze BIZ-nieuwsbrief (BIZine).  We verwerken jouw persoonsgegevens om je op regelmatig op de hoogte te houden van onze werking en activiteiten.

BIZ stelt voor haar BIZ-partners alle nodige informatie ter beschikking, zoals jaarplannen, verslaggeving en andere nuttig informatie.  Om deze informatie op een veilige manier aan onze partners aan te bieden, verwerken we logingegevens van onze partners.

Met een bundeling van het aanbod budget-en schuldhulp in de regio wil BIZ hulpverleners/doorverwijzers ondersteunen om cliënten gerichter en efficiënter door te verwijzen.  In overleg met betrokken organisaties staan de gegevens van contactpersonen hierin vermeld.

In het kader van het groepsaanbod naar financieel kwetsbare personen worden gegevens van deelnemers verwerkt.

BIZ beroept zich op haar gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de hierboven omschreven doelen.

De BIZ-site maakt gebruik maken van cookies.  Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website.  Alle details van dit cookiebeleid kan u nalezen op https://www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be/nl/cookies

Worden gegevens met andere gedeeld?

BIZ verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Beveiliging van persoonsgegevens

BIZ draagt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen. Daarmee willen we voorkomen dat deze gegevens verloren gaan, misbruikt worden of voor onbevoegde personen toegankelijk zijn, bekend gemaakt worden, gewijzigd of vernietigd worden.

Daarvoor nemen we verschillende maatregelen:

 • door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen,
 • door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie,
 • door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan.
 • alle BIZ-medewerkers zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens

Verwerkers moeten aan eenzelfde niveau van beveiliging voldoen. Verwerkers zijn personen of instanties die voor BIZ persoonsgegevens verwerken zoals het hostingbedrijf van onze website, het platform waarlangs we e-mail verwerken of de dienst waarop we beroep doen om onze nieuwsbrief te versturen.

Beroepsgeheim

Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben de BIZ medewerkers regelmatig overleg in teamverband. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij jouw vraag. Naast de privacyregelgeving zijn al deze medewerkers bovendien ook nog gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaartermijn

BIZ bewaart jouw persoonsgegevens om je beter te kunnen helpen m.b.t. de hierboven omschreven doelen.  BIZ bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van deze doelen.

Je rechten

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je volgende rechten : 

 • je hebt het recht om correct en helder geïnformeerd te worden over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Via de website van BIZ kwam je op deze privacyverklaring terecht.
 • je hebt ook recht op  inzage, kopie, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers.  
 • voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor we jouw expliciete toestemming vragen heb je ook het recht om uw toestemming weer in te trekken.
 • ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf (of aan een andere partij in uw directe opdracht).
 • je hebt tenslotte ook het recht om klacht in te dienen.  Zie daarvoor de contactgegevens in volgende paragraaf.

Om je vragen m.b.t. deze rechten te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van de voorkant van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Contacteer ons en bij klachten

Indien je, na het doornemen van deze privacyverklaring, nog vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan via het contactformulier op de website, of rechtstreeks e-mailen naar: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be.

Je kan ook op elk ogenblik, als je meent dat jouw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be).

Wijziging van de privacyverklaring

Je vindt steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website. 

 

vectortekeningen_budgetinzicht