Over ons

Missie & visie

Onze missie

BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen wil op een duurzame en structurele manier anticiperen op de toenemende budget- en schuldproblematiek in Vlaanderen. Het samenwerkingsverband neemt initiatieven die een toegankelijke, integrale, gelijkvormige en kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening stimuleren. Hierbij staan steeds de eigen krachten van de burger centraal. BIZ zet daarom ook in op de preventie van budget- en schuldproblemen, dit zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau.

BIZ Noord-West-Vlaanderen kadert haar acties binnen de strategische doelstellingen die de Vlaamse Overheid aan de 11 regionale samenwerkingsverbanden heeft toegekend:

  • Het nemen van preventie- en nazorginitiatieven om (herval in) schuldoverlast te voorkomen;
  • Het nemen van initiatieven ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.

Onze visie

BIZ Noord-West-Vlaanderen draagt via lokale, regionale en Vlaamse initiatieven bij tot het uitbouwen, versterken en bestendigen van kwalitatieve samenwerking tussen de diensten budget- en schuldhulp. Dit bestaande aanbod wordt (beter) bekend en toegankelijk(er) gemaakt voor de brede bevolking, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Samen met de partners worden regionale signalen en noden met betrekking tot financiëel onwelzijn in kaart gebracht en opgevolgd op het daarvoor meest geschikte niveau. BIZ ondersteunt bestaande preventie- en sensibiliseringsinitiatieven op het vlak van financiële educatie, maar werkt deze ook zelf uit op basis van de vastgestelde noden. Hiervoor wordt beroep gedaan op de insteken van de partners en de doelgroep, maar ook op de  omgevingsanalyse van de regio Noord-West-Vlaanderen. Op deze manier wordt er samen met de partners geanticipeerd op financieel risicogedrag van burgers uit de regio, met daarbij aandacht voor specifieke doelgroepen. Via diverse acties, gericht naar cliënten en hulpverleners uit de budget- en schuldhulpverlening, wordt tevens ingezet op hervalpreventie.

Met dit aanbod verhoogt BIZ Noord-West-Vlaanderen de financiële zelfredzaamheid van zowel specifieke, kwetsbare doelgroepen als de brede bevolking. Hiervoor wordt ingezet op het verhogen van competenties, het versterken van vaardigheden en de vertaling van noodzakelijke informatie op maat van de beoogde doelgroep(en). BIZ zet hiervoor in op acties die specifiek gericht zijn naar deze doelgroepen, maar ook op intermediairs en andere actoren. Bij dit alles staat het streven naar duurzame, structurele oplossingen voorop.

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ zet bij haar acties in op specifieke kwetsbare doelgroepen, maar ook op intermediairs en andere actoren. Bij dit alles staat het streven naar duurzame, structurele oplossingen voorop.